Mera Metal S.A. 
 ul. Małowiejska 31,
 04-962
 Warszawa


Jesteś na » Strona główna » O firmie » Programy unijne » Zapytania ofertowe » Działania 8.2 » Zapytanie ofertowe nr.10 z dnia 27.11.2014

27 Listopad 2014

Zapytanie ofertowe nr.10 z dnia 27.11.2014

Warszawa, 27-11-2014
Zapytanie ofertowe
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Poezji 19
04-994 Warszawa

II. ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrażanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami” w ramach działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” firma MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

1. Instalacja i konfiguracja systemu ZBD Solutions (Bounce) 20rbg

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:
• zawierać dane oferenta
• posiadać datę sporządzenia
• wskazywać termin ważności oferty 28-02-2015

V. KRYTERIUM OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert stanowi: Cena najniższa: Cena 100 %

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: slawomir.pirsztuk@merametal.pl lub dostarczona (osobiście lub pocztą) do biura na adres:
MERA METAL S.A.
Sławomir Pirsztuk – Członek Zarządu
Ul. Poezji 19
04-994 Warszawa
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Członkiem Zarządu Spółki Panem Sławomirem Pirsztukiem tel. +48-601-76-42-62
Termin nadsyłania ofert 15-12-2014. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA dopuszcza możliwość unieważnienia procedury ofertowej bez podania przyczyny.

Załączniki:
Wzór formularza ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
………………………………
Miejscowość, data

Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………
… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel/Fax/e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………… Regon:………………………………………………………………………………………
Osoba kontaktowa: …………………………………………………………………………………………………………………

Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA składamy następującą ofertę:
Opis
Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto
1. Instalacja i konfiguracja systemu ZBD Solutions (Bounce) 20rbg.
Razem:


Oferta ważna ……………………………………

………………………………
Podpis i pieczęć


Polityka prywatności