Mera Metal S.A. 
 ul. Małowiejska 31,
 04-962
 Warszawa


Jesteś na » Strona główna » O firmie » Programy unijne » Zapytania ofertowe » Działania 8.2 » Zapytanie ofertowe nr 11 z dnia 02.09.2015

02 Wrzesień 2015

Zapytanie ofertowe nr 11 z dnia 02.09.2015

Warszawa, dnia 02-09-2015r.
Zapytanie ofertowe
 
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Poezji 19
04-994 Warszawa

II. ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrażanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami” w ramach działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” firma MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Szkolenia specjalistyczne dla użytkowników systemu 130rbg.
Dedykowane szkolenie specjalistyczne z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu - personelu własnego użytkowników systemu B2B.

Zakres szkolenia (główne obszary tematyczne) dla użytkowników (pracowników Mera Metal S.A.):
• System B2B – informacje ogólne
• Zasady korzystania z systemu B2B
• Funkcjonalności systemu B2B
• Dedykowane szkolenia dziedzinowe dla poszczególnych Działów


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:
• zawierać dane oferenta
• posiadać datę sporządzenia
• wskazywać termin ważności oferty

V. KRYTERIUM OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert stanowi: Cena najniższa: Cena 100 %

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT


Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: slawomir.pirsztuk@merametal.pl lub dostarczona (osobiście lub pocztą) do biura na adres:
MERA METAL S.A.
Sławomir Pirsztuk – Członek Zarządu
Ul. Poezji 19
04-994 Warszawa

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Członkiem Zarządu Spółki Panem Sławomirem Pirsztukiem tel. +48-601-76-42-62

Termin nadsyłania ofert 09-09-2015r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA dopuszcza możliwość unieważnienia procedury ofertowej bez podania przyczyny.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego oferty.


Polityka prywatności