Ogólne warunki umów zakupu

Mera Metal S.A.
Artykuł I
1. Ogólne Warunki Umów Zakupu (zwanych dalej OWU Zakupu) stanowią wzorzec umowny, o którym mowa w art. 384 Kodeksu cywilnego wiążący dla stron wszelkich Umów zawieranych przez Mera Metal S.A. z Dostawcą.
2. Kupowanie przez Mera Metal S.A. (zwany dalej Kupującym) usług jak i również wszelkich towarów, może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Umów Zakupu.
3. Dostawy będące przedmiotem zamówień Mera Metal S.A. są przeznaczone do zastosowania w podestach budowlanych i meblach magazynowych, dlatego ich jakość w związku z finalnym zastosowaniem ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.
Artykuł II
DEFINICJE
 „Kupujący” – oznacza Mera Metal S.A. z siedzibą w Warszawie (04-962), ul. Małowiejska 31, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032431, NIP: 622-010-63-24, kapitał zakładowy 5.058.399,64 PLN, kapitał wpłacony 4.375.00 PLN.
 „Dostawca” oznacza podmiot, z którym Kupujący zawarł Umowę
 „Zamówienie” oznacza zamówienie Kupującego na Towar lub Usługę, do którego stosuje się OWU. Akceptacja Zamówienia wraz z OWU przez Dostawcę skutkuje zawarciem Umowy.
 „Umowa” – oznacza umowę zawartą pomiędzy Dostawcą a Kupującym wraz z załącznikami.
 „Towar” – oznacza dobra materialne (w tym konieczne wyposażenie, materiały dodatkowe, dokumentacja i in.), których sprzedaż i dostarczenie stanowi przedmiot Umowy.
 „Usługa” – oznacza usługi kooperacyjne wykonywane na rzecz Kupującego (transport, cynkowanie, cięcie, toczenie itp.) oraz usługi świadczone do sprzedaży i dostarczenia Towarów w związku z koniecznością ich montażu, zainstalowania lub przygotowania do używania
 „Dzień Roboczy” – oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
 OWU – oznacza Ogólne Warunki Umów Zakupu Towarów lub świadczenia Usług.
 „Strona” – oznacza Kupującego lub Dostawcę
 „Siła Wyższa” – oznacza zdarzenie, które jest praktycznie poza kontrolą dotkniętej nim Strony, które nie było przewidziane w dniu zawarcia Umowy oraz które uniemożliwia Stronie wykonywanie jej obowiązków, bądź tak utrudnia ich wykonanie, że w praktyce można je uznać za niemożliwe do wykonania w danych okolicznościach. Do Siły Wyższej zalicza się m.in. następujące zdarzenia: katastrofy naturalne, wojny, zamieszki, niepokoje społeczne, trzęsienie ziemi, pożar, powódź, lub inne trudne warunki pogodowe lub katastrofy naturalne, strajk, lokaut lub inna akcja protestacyjna, konfiskata lub inne działanie jakiegokolwiek rządu
 „Cena” - oznacza cenę sprzedaży lub dostawy w Umowach
 „Wada Jakościowa” oznacza niezgodność Towaru ze stanem wynikającym z umowy;
Artykuł III
WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJA UMOWY
1. Kupujący będzie składać zamówienie w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. W przypadku Zamówienia związanego z realizacją procesu specjalnego (np. procesy obróbki galwanicznej, cieplnej, spawania) Kupujący może przekazać dodatkowe wymagania dotyczące sposobu zatwierdzenia tych procesów przez Kupującego lub jego klienta.
3. Dostawca ma obowiązek potwierdzić lub odrzucić zamówienie w terminie dwóch dni roboczych.
4. Dostawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zachowując formę pisemną. Przystąpienie przez Dostawcę do realizacji zamówienia Kupującego oznacza przyjęcie zamówienia na warunkach w nich określonych oraz postanowień zawartych w niniejszych Warunkach.
5. W przypadku braku wyraźnego oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu zamówienia w terminie Art.III pkt.3, przyjmuje się, że umowa została zawarta z jego upływem.
6. Wszystkie przedmioty przekazane celem wykonania zobowiązań Dostawcy wynikających z OWU Zakupu lub Zamówienia, które mogą być potrzebne do produkcji, stanowią własność Kupującego chyba, że Strony odmiennie postanowią.
7. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dostawcę. Treść umowy określona jest przez złożone zamówienie, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz niniejsze OWU Zakupu.
8. Jeżeli Dostawca dokona jakiejkolwiek zmiany w treści umowy bez pisemnego porozumienia z Kupującym, Kupujący może odwołać zamówienie i odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca nie ma prawa do odszkodowania. Wszystkie zmiany umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Jeżeli Kupującego z Dostawcą wiąże ramowa umowa na dostawę towarów, do której włączono niniejsze Warunki, jako jej integralną część, obowiązują one dla każdego zamówienia składanego przez Nabywcę, bez konieczności każdorazowego ich doręczania Dostawcy.
10. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Kupującego o jakimkolwiek zdarzeniu mogącym mieć wpływ na terminowość dostawy Towaru lub świadczenia Usług. Powyższa informacja nie zwalnia Dostawcy z zobowiązań określonych w Umowie. Kupującym ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Dostawcę, informując go o powyższym fakcie z trzydniowym wyprzedzeniem.
Artykuł IV
DOSTAWA
1. Dostawca gwarantuje, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, zdolny zapewnić wymaganą jakość i zgodność z określonymi wymaganiami Kupującego.
2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad i zgodny z zamówieniem Kupującego.
3. Dostawca powiadomi Kupującego o każdym przypadku wyrobu niezgodnego z wymaganiami będącego przedmiotem dostawy oraz uzgodni zasady dotyczące dostawy takich wyrobów (ilości, identyfikacji, itp.). Dostawca zobowiązuje się do powiadomienia Kupującego o planowanych i / lub dokonanych zmianach w dostarczanym wyrobie/ procesie lub związanej dokumentacji. Wykonanie Umowy z wyżej wymienionymi zmianami wymaga uzyska pisemną zgody Kupującego.
4. Dostawca przed realizacją zamówienia jest zobowiązany do powiadomienia Kupującego o przekazaniu realizacji wyrobu innemu podwykonawcy. Przeniesienie praw i obowiązków Dostawcy wynikających z realizacji zamówienia wymaga pisemnej zgody Kupującego. Dostawca zobowiązuje się do przekazywania wymagań (w tym w szczególności jakościowych) Nabywcy danego zamówienia swoim dostawcom w całym łańcuchu dostaw.
5. Wraz z towarem Dostawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
a. „WZ”. Dokument ten zawierać musi oznaczenie numeru zamówienia Kupującego, stanowiącego podstawę dostawy Towaru. Dokument dostawy WZ musi jednoznacznie opisywać zawartość dostawy (nazwę Towaru, ilość Towaru wraz z jednostką miary, numer rysunku, według którego element został wykonany (jeżeli dotyczy)
b. Egzemplarz faktury, który również musi zawierać numer zamówienia Kupującego
c. Atesty materiałowe, certyfikaty analiz, prób i dopuszczeń wymagane przez przepisy prawne obowiązujące w RP oraz w Unii Europejskiej np. świadectwo 3.1. wg EN 10204:2004, karty charakterystyk dla substancji chemicznych itp.
d. Kompletną dokumentację techniczną niezbędną do właściwego montażu Towaru na miejscu użytkowania i poprawnego rozruchu, działania i obsługi, zawierająca m.in.
rysunki konstrukcyjne oraz rysunki montażowe wraz z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi części mechanicznej, kontrolno-pomiarowej, elektrycznej, itd.
e. Instrukcję prawidłowego magazynowania Towaru.
6. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Usługę w terminie określonym w zamówieniu. Data dostawy rozumiana jest jako data przekazania Towaru Kupującemu w miejscu określonym w Zamówieniu i stwierdzenia tego faktu dokumentem potwierdzającym faktyczne dostarczenie Towaru.
7. Zmiana terminu dostawy uzgodnionego w Umowie wymaga pisemnej zgody Kupującego pod rygorem nieważności.
8. Dostawy częściowe, o ile nie postanowiono inaczej w Umowie wymagają pisemnej zgody Kupującego. W przypadku dostaw częściowych, jeśli ni postanowiono inaczej w Umowie, datą dostawy będzie data realizacji (przekazania Kupującemu) ostatniej dostawy częściowej.
9. Miejscem wykonania Umowy jest wskazane przez Kupującego miejsce odbioru Towaru lub świadczenia Usług. Jeżeli w umowie nie podano inaczej, Dostawca dostarcza przedmiot Zamówienia do Kupującego na własny koszt i ryzyko.
10. Towar nie będzie uważany za dostarczony, jeżeli wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji wysyłki, w tym wymagana dokumentacja i atesty wskazane w pkt. 5 nie zostaną dostarczone Kupującemu w taki sposób aby mógł się zapoznać z ich treścią.
11. Ewentualne zwroty towaru w celu wymiany jak i również koszty ponownej wysyłki ponosi wyłącznie Dostawca
12. Z chwilą odbioru towarów w miejscu przeznaczenia wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, własność towaru, niebezpieczeństwo jego utraty jak i również uszkodzenia i korzyści przechodzą na Kupującego.
13. O ile z Zamówienia nie wynika inaczej w przypadku Towaru importowanego, Dostawca odpowiada za dopuszczenie Towaru do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. O ile z Zamówienia nie wynika inaczej, w przypadku dostawy Towaru z obszaru Unii Europejskiej, Sprzedawca zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie INTRASTAT oraz VAT i podatku akcyzowego.
15. W przypadku dostawy Towaru w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw trójstronnych, Sprzedawca, przed dniem pierwszej dostawy, zobowiązany będzie przesłać Kupującemu kopię zawiadomienia polskiego biura wymiany informacji o podatku VAT o zamiarze skorzystania z uproszczonej procedury rozliczenia podatku VAT.
Artykuł V
KARY UMOWNE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. W przypadku opóźnienia w dostawie Towarów lub Usług z przyczyn innych niż Siła Wyższa, kupujący zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości Zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 15% wartości tego Zamówienia.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania lub odstąpienia od realizacji Umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Dostawca, Kupujący zastrzega sobie możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy.
3. W przypadku gdy szkoda wyrządzona Kupującemu w wyniku nieprawidłowo wykonanej przez Dostawcę Umowy jest wyższa niż kwota zastrzeżonych kar umownych Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
4. W przypadku zastosowania postanowień niniejszego artykułu, Kupujący będzie miał prawo pomniejszyć kwotę płatności wynikającą z Umowy o kwotę odpowiadającą wysokości kar umownych. Niezależnie od formy rozliczenia – potrącenia z płatności należności lub przelew bankowy na rzecz Kupującego – Kupujący wystawi not obciążeniową opiewającą na wysokość kar umownych.
Artykuł VI
PŁATNOŚĆ
1. Cena dostarczanego Towaru lub Usługi wskazana jest w umowie lub w potwierdzonym przez Sprzedawcę Zamówieniu .
2. Ceny nie obejmują podatku VAT, który będzie doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Jeżeli Dostawca z Kupującym nie ustalili inaczej, cena obejmuje także koszty opakowania, dostawy, dokumentacji towaru itp.
4. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny za Towary i Usługi po ich odebraniu w stanie umówionym.
5. Wszelkie płatności będą dokonywane na warunkach określonych w umowie. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Nabywca ma termin 30 dni od dnia otrzymania faktury i wszystkich dokumentów, na dokonanie płatności. W przypadku wysłania faktury przed datą dostawy, termin zapłaty zaczyna biec od dnia dostarczenia towaru.
6. Reklamacja Towaru wstrzymuje obowiązek zapłaty za fakturę obejmującą reklamowany towar do rozstrzygnięcia reklamacji.
7. Jeśli dostawa Towaru lub świadczenie Usługi nie zostaną zrealizowane kompletnie w myśl Artykułu IV, kupujący będzie uprawniony do wstrzymania dokonania płatności i przedłużenia terminu płatności do momentu pełnego wypełnienia przed Dostawcę przedmiotu Umowy. Nie ogranicza to prawa Kupującego do egzekwowania postanowień Artykułu V.
Artykuł VII
PODATEK I FAKTURA VAT
1. Prawidłowa faktura VAT oprócz wymogów wynikających z przepisów prawa, powinna zawierać następujące dane:
a. Ilość Towaru, rodzaj Usługi i ceny jednostkowe netto i brutto poszczególnych pozycji. Każda pozycja z Umowy (z Zamówienia) powinna być specyfikowana na fakturze w taki sposób, aby była łatwo identyfikowalna.
b. Numer Umowy (Zamówienia) Kupującego
c. Warunki i termin płatności zgodnie z Umową (Zamówieniem) w tym numer konta bankowego Dostawcy. Dla Dostawców będących podatnikiem VAT w Polsce wskazany na fakturze numer konta bankowego musi widnieć jako czynny na Białej Liście podatników VAT (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka). Dostawca który wskaże numer rachunku bankowego nie znajdujący się na Białej Liście pokryje Kupującemu wszelkie straty i kary nałożone na Kupującego przez urzędy państwowe wynikające z dokonania przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego.
d. W przypadku dostaw z terytorium Unii Europejskiej – właściwy numer identyfikacyjny VAT Dostawcy.
2. Dostawca jest zobowiązany do archiwizowania kopii faktur VAT potwierdzających dokonanie transakcji, stanowiących dla Kupującego podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy zakupie Towaru (Towaru i Usługi). W razie niedopełnienia powyższego wymogu lub w razie gdyby archiwizowana przez Sprzedawcę faktura VAT wskazywała dane różniące się od danych wykazanych na egzemplarzu przekazanym Kupującemu, była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych czy rzeczowych, Dostawca zobowiązany jest do wyrównania Kupującemu całości szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Kupującego przez organ podatkowego w kwotach wynikających z decyzji organu podatkowego. Powyższe dotyczy również przypadku gdy Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT nie będąc do tego uprawnionym.
3. Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 622-010-63-24 dla transakcji wewnątrzwspólnotowych Europejski Numer NIP Kupującego – PL622-010-63-24
4. Sprzedawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP, który wskaże do Zamówienia/ lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), co potwierdzi przed złożeniem Zamówienia. Dla
transakcji wewnątrzwspólnotowych Sprzedawca ma obowiązek każdorazowo wskazać do Zamówienia Europejski Numer NIP.
5. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby przez niego upoważnionej i przesłania jej drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
6. Sprzedawcy nie wolno dokonać przeniesienia (cesji) wierzytelności dot. wynagrodzenia z tytułu przedmiotowej umowy na osobę trzecią bez zgody Kupującego – wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Artykuł VIII
NARUSZENIE PATENTU I INNYCH PRAW OSOBY TRZECIEJ
1. Sprzedawca gwarantuje, że nie istnieją żadne obowiązujące patenty lub inne prawa własności przemysłowej, prawa autorskie i inne prawa pokrewne oraz know-how osób trzecich, które mogłyby być naruszone przez Kupującego na skutek korzystania lub rozporządzania nabytym Towarem lub świadczonymi Usługami.
2. Sprzedawca niniejszym zobowiązuje się do zwolnienia Kupującego z odpowiedzialności w przypadku przedstawienia Kupującemu jakichkolwiek zarzutów lub zastrzeżeń osób trzecich w związku z naruszeniem w/w praw oraz do zapłaty wszelkich ewentualnych kosztów (w tym za obsługę prawną) i odszkodowań zasadzonych na niekorzyść Kupującego, pod warunkiem, że Kupujący poinformuje niezwłocznie Sprzedawcę o zarzutach tego rodzaju i roszczeniach stąd wynikających oraz że Sprzedawca będzie miał możliwość i prawo wyjaśnić na swój koszt zarzuty i roszczenia oraz bronić się lub kontrolować obronnie przed ewentualnymi roszczeniami osoby trzeciej.
Artykuł IX
ODBIÓR DOSTAWY
1. Towar powinien być sprawdzony przez Kupującego po jego otrzymaniu. Jeżeli tak stanowi Umowa lub jeżeli Dostawca poprosił pisemnie z odbioru Towaru może być sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy. Sprzedawca ma prawo uczestniczyć w takim odbiorze na swój koszt, po uprzednim poinformowaniu Kupującego o swoim zamiarze, nie później niż w dniu wysyłki.
2. Dostawca jest odpowiedzialny za kompletność zawartości dostawy Towaru zgodnie ze specyfikacją wysyłki i fakturą załączoną do Towaru. W przypadku braku którejkolwiek z pozycji, będą one dostarczone przez Sprzedawcę na podstawie reguły DDP „magazyn Kupującego lub inne wskazane przez Kupującego miejsce” zgodnie z INCOTERMS 2000. Sprzedawca zobowiązuje się ponieść wszystkie koszty wynikające z dostawy powyższych pozycji.
3. Nie zgłoszenie roszczeń z tytułu wad Towaru w protokole zdawczo-odbiorczym nie będzie uniemożliwiać ich późniejszego zgłoszenia, jeżeli wady te ujawniły się dopiero po przeprowadzeniu odbioru lub zostały przez Sprzedawcę podstępnie zatajone.
4. Jeżeli nie ustalono dłuższego terminu, Kupujący ma prawo zbadać towar w terminie 30 dni od daty jego odbioru.
Artykuł X
SIŁA WYŻSZA
1. Strony nie będą ponosiły skutków częściowego lub całkowitego niewykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, które będzie spowodowane działaniem Siły Wyższej
2. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, zobowiązana będzie do:
1) niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia;
2) przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów.
3. Gdy działanie Siły Wyższej ustanie, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym fakcie niezwłocznie. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduje utratę prawa do powoływania się na zaistnienie Siły Wyższej.
Artykuł XI
GWARANCJE
1. Dostawca gwarantuje, że Towar lub Usługi dostarczone w ramach Umowy będą zgodne ze specyfikacją, rysunkami i wszelkimi innymi wymogami Umowy oraz że będą nowe, nie używane,
dobrej jakości, odpowiednie i nadające się do ich przewidywanego w Umowie zastosowania, właściwie zaprojektowane, wykonane odpowiednio i z właściwego materiału, wolne od wad i usterek, oraz że zadowalająco spełni wymagania technologiczne określone w Umowie.
2. Dostawca gwarantuje, że Towar zostanie wykonany oraz, jeżeli wynika to z Umowy, zostanie zamontowany/zainstalowany zgodnie z obowiązującymi w RP przepisami prawnymi, przepisami BHP i ppoż., Polskimi Normami i przepisami UDT/PED oraz normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
3. Kupujący dokona reklamacji Towaru niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia wady Towaru. W terminie 2 dni od otrzymania informacji o wadach, Dostawca jest zobowiązany poinformować Kupującego o środkach podjętych lub środkach, które mają być podjęte, jak również o czasie potrzebnym na usuniecie wady.
4. Zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, Dostawca na własny koszt, wliczając koszty demontażu i ponownego montażu, koszty podróży i zakwaterowania specjalistów Dostawcy, jest zobowiązany dokonać niezwłocznej naprawy lub wymiany Towaru lub jego uszkodzonych części. Pozycje, które były wymienione lub które mają być wymienione przez Dostawcę, będą postawione do jego dyspozycji Ex Works magazyn Kupującego lub inne wskazane przez Kupującego miejsce (INCOTERMS 2000). Nowe pozycje mają być dostarczone na podstawie reguły DDP zakład Kupującego lub inne wskazane przez Kupującego miejsce (INCOTERMS 2000).
5. Jeśli przed podjęciem przez Dostawcę działania celem naprawy lub wymiany konieczna jest inspekcja Dostawcy, Dostawca jest zobowiązany przeprowadzić ją na własny koszt w najkrótszym możliwym czasie, nie później jednak niż wciągu 3 Dni Roboczych od otrzymania reklamacji i po poinformowaniu Kupującego.
6. Jeśli reklamacja jakościowa Towaru złożona przez Kupującego nie zostanie uznana przez Dostawcę, wówczas rezultaty analiz Towaru przeprowadzonych przez niezależne laboratorium, wybrane przez Kupującego, będą obowiązujące i ostateczne. Kupujący poniesie koszty takich analiz tylko wówczas, jeśli jego reklamacja okaże się nieuzasadniona.
7. Kupujący ma także prawo do przeprowadzenia naprawy i wymiany części we własnym zakresie lub przy pomocy innego podmiotu, jeśli naprawy są drobne lub konieczne w celu uniknięcia dalszych szkód lub też muszą być przeprowadzone niezwłocznie z innego ważnego powodu. Warunkiem zastosowania postanowienia zdania poprzedniego jest uprzednie powiadomienie Dostawcy.
8. Jeśli Dostawca, będąc poinformowanym o zaistnieniu wady, nie podejmie niezwłocznych kroków celem jej usunięcia w terminie wyznaczonym przez Kupującego, Kupujący ma prawo przedsięwziąć wszelkie konieczne działania celem usunięcia uszkodzenia na koszt i ryzyko Dostawcy. Nie zwolni to jednak Dostawcy z jego kontraktowych zobowiązań.
9. Gwarancja Dostawcy na Towar lub jego część, która została naprawiona lub wymieniona zgodnie z niniejszym artykułem, ulega przedłużeniu o dalsze 24 miesiące liczone od daty naprawy / wymiany.
10. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru lub Towaru i Usługi.
Artykuł XII
USŁUGI
1. Umowa na dostawę Towaru może obejmować również Usługi, które w są świadczone przez Dostawcę zarówno na terenie jak i poza terenem Kupującego.
2. Wartość Usług zawarta będzie w cenie wynikającej z Umowy lub potwierdzonego przez Dostawcę zamówienia Kupującego.
3. Wszystkie koszty dodatkowe związane ze świadczonymi przez Dostawcę Usługami, takie jak koszty zakwaterowania, podróży, ubezpieczenia personelu Dostawcy itp., ponosić będzie Dostawca.
4. W przypadku Dostawców zagranicznych, Kupujący ma prawo potrącić z kwoty płatności uiszczanej na rzecz Dostawcy kwotę podatku u źródła, do której pobrania będzie zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w dniu dokonania płatności. W celu zastosowania stawki podatku u źródła w wysokości wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a krajem siedziby Dostawcy, Dostawca, razem z pierwszą fakturą, nie później jednak niż na 5 Dni Roboczych przed upływem terminu płatności pierwszej należności, zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu certyfikat rezydencji (tj. zaświadczenie o miejscu siedziby Dostawcy dla celów podatku dochodowego, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej). Niedostarczenie przez Dostawcę certyfikatu
rezydencji w terminie określonym w zdaniu poprzednim uprawniać będzie Kupującego do potracenia z kwoty płatności realizowanej na rzecz Dostawcy kwoty podatku u źródła w wysokości określonej przepisami polskiego prawa podatkowego.
5. Kupujący przyjmuje, iż dane przedstawione w certyfikacie rezydencji dostarczonym przez Sprzedawcę są poprawne, aktualne i zgodne z prawdą, a sam certyfikat został wydany zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz przez organ do tego uprawniony. W przypadku, gdy na skutek jakichkolwiek wad, błędów, uchybień lub nieścisłości danych przedstawionych w certyfikacie Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty podatku w wysokości wyższej od pobranej od Dostawcy bądź też na Kupującego nałożone zostaną jakiekolwiek kary, odsetki, sankcje, itp. wynikające z pobrania podatku u źródła w wysokości niższej od należnej lub nie pobrania podatku mimo takiego obowiązku, Dostawca zwróci Kupującemu kwoty tego podatku oraz wszelkich kar, odsetek, sankcji, itp. nałożonych na Kupującego przez organy administracji podatkowej.
6. Potwierdzeniem wykonania przez Dostawcę Usługi jest protokół zdawczo-odbiorczy. Postanowienia Artykułu IX stosuje odpowiednio.
7. Dostawca zobowiązany jest zapewnić personel o kwalifikacjach odpowiednich do właściwego i terminowego wykonania Usługi.
8. W przypadku, gdy realizacja Usługi wymaga współdziałania personelu Dostawcy i Kupującego, Dostawca odpowiada za poprawność wskazówek i instrukcji wydawanych przez swój personel. Ważnie instrukcje powinny być przekazywane przez personel Dostawcy w formie pisemnej.
9. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty powstałe wskutek działań personelu świadczącego Usługi, jak również powstałe wskutek niewłaściwych instrukcji i wskazówek przekazanych przez personel Dostawcy.
10. Dostawca zapewnia, że świadczone przez niego Usługi są wykonane właściwie i zgodnie z treścią Umowy. Jeśli w okresie 24 miesięcy od wykonania Usługi stwierdzone zostaną wady, Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia na własny koszt. Za wady Usługi, której wynikiem ma być konkretny rezultat, Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi jak przyjmujący zamówienie w umowie o dzieło.
11. Dostawca jest zobowiązany do pełnego ubezpieczenia swojego personelu na czas wykonania Usługi na terenie zakładów Kupującego. Dostawca przejmuje także ryzyko, wszelkie ewentualne konsekwencje i roszczenia związane z:
a. wypadkami personelu Dostawcy zaistniałym podczas wykonania Usługi,
b. szkodami i stratami spowodowanymi przez personel Dostawcy, poniesionymi przez osoby trzecie,
c. uszkodzeniem lub zniszczeniem narzędzi i innego wyposażenia będącego własnością, lub w dyspozycji Dostawcy lub jego personelu.
12. Dostawca jest zobowiązany i ponosi odpowiedzialność za dopełnienie wszelkich formalności, powiadomienie właściwych organów administracji, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz uiszczenie wszelkich należności podatkowych oraz należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, związanych z zatrudnieniem personelu Dostawcy do wykonywania Usług na terenie zakładów Kupującego.
13. Personel Dostawcy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie przedsiębiorstwa Kupującego.
14. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Artykułem, do Usług stosuje się odpowiednio przepisy niniejszych Ogólnych Warunków dotyczących dostawy Towarów.
Artykuł XIII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Dostawca zobowiązuje się zwolnić Kupującego z obowiązku jakiegokolwiek świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód na osobie lub szkód dla środowiska naturalnego wyrządzonych przez Towar lub Usługi.
2. Odpowiedzialność Kupującego wynikająca lub mogąca powstać w związku z Umową zostaje ograniczona do szkody wyrządzonej umyślnie w jej rzeczywistej wysokości, z wyłączeniem utraconych korzyści.
Artykuł XIV
OCHRONA INFORMACJI
1. Za Informacje Chronione Kupującego należy uważać wszystkie informacje (oprócz informacji podanych do wiadomości publicznej) przekazane Dostawcy przez
Kupującego w ramach realizacji Umowy. W szczególności należą do nich informacje prawnie chronione w rozumieniu następujących aktów prawnych:
a. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
b. Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawi swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
c. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Tajemnica Kupującego – to tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 powyższej ustawy,
d. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotycząca nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjno-finansowych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą dla Spółki w celu zachowania ich w tajemnicy i których wykorzystanie, przekazanie, lub ujawnienie osobie nieuprawnionej zagraża lub narusza interesy Kupującego.
2. Strony zobowiązują się nie ujawniać bez pisemnej zgody drugiej Strony treści Umów oraz jakichkolwiek informacji handlowych, technicznych, organizacyjnych, operacyjnych ujawnionych podczas współpracy („Informacje Poufne”) osobom trzecim. Strony zobowiązują się do podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności wyżej wymienionych informacji.
3. Kupujący lub Dostawca zobowiązują się nie rozpowszechniać żadnych informacji, wydawnictw lub ogłoszeń prasowych dotyczących Umowy, bez uprzedniej zgody drugiej Strony.
4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z zobowiązań wynikających z ustępów 1 i 3, Kupujący zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 3% wartości Umowy. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. W razie niedotrzymania przez Dostawcę warunków określonych w niniejszym artykule, Kupujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Artykuł XV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nienormowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego
2. Wszelkie spory wynikające z Umowy, związane w szczególności z jej zawarciem, naruszeniem, wygaśnięciem, rozwiązaniem i unieważnieniem, będą ostatecznie rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego.
3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wszystkie warunki, zmiany i uzupełnienia do Umowy będą ważne jedynie po ich potwierdzeniu na piśmie przez obydwie Strony, pod rygorem nieważności.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a Ogólnymi Warunkami, wiążącą dla Stron jest treść zawartej pomiędzy nimi Umowy.
5. Wszelkie nawiązania do ofert lub propozycji Dostawcy, nie oznaczają przyjęcia żadnych warunków i zastrzeżeń zawartych w tych dokumentach, jeśli ich akceptacja nie została jasno wyrażona w Umowie.
6. Niniejsze Ogólne Warunki zastępują wszelkie ogólne warunki umów lub podobne dokumenty stosowane przez Dostawcę.
7. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów prezentowane są na stronie internetowej Kupującego tj. na http://www.merametal.pl, a Dostawcy akceptujący Zamówienie Kupującego wyrażą zgodę na ich stosowanie.